Numărul 2 / 2017

seminarul profesional

Interpretarea criminalistică şi medico-legală a unor elemente materiale

DOI:10.24193/SUBBiur.62(2017).2.2
Published Online: 2017-06-15

 

 

POSIBILITĂŢI DE DETERMINARE A TIMPULUI DE EXECUTARE A DOCUMENTULUI PRIN METODE TRADIŢIONALE

 

Piotr PETCOVICI*

 

 

Abstract: Possibilities for determining the time of execution documents ussing traditional methotds. For each particular expertise it is necessary to find a specific algorithm, depending on the specific characteristics forensic clues circumstances of the case.

Keywords: handwriting examination, forensic identification, contested documents, time of execution

 

 

 

ACTUALITATEA TEMEI:

De cele mai multe ori, stabilirea timpului de executare a documentuui prin metode de expertiză nu este posibilă.

Am întâlnit mai multe lucrări ale experţilor cu concluzii despre imposibilitate,formulate în  temeiul lipsei metodicilor de acest gen. Părerea mea este, că pentru fiecare caz în parte, trebuie de ales algoritm speific de investigaţii şi respectiv, indici criminalistici caracteristici anume circumstnţelor de caz şi de foarte multe ori, problema poate fi soluţionată sau cel puţinpot fi orientaţi ordonatorii spre anumite situaţii importante pentru investigarea cauzei.

 

OBIECTIVE:

- Ilustrarea unui caz despre determinarea timpului de executare a documentului prin metode criminalistice (cercetări tehnice ale documentelor).

METODE DE CERCETARE: Analize asupra unui caz din parctica de expertiză tehnică a documentelor:

Obiect de expertizat:

 Materiale în litigiu:

 • CD cu informaţia extrasă din portalul de ştiri al website-ului unimedia.info;

Materiale pentru comparaţie

 • dosarul privind aplicarea măsurii preventive în privinţa învinuitului Vicol Nicolae, pe 106 file, în care sunt cusute copiile actelor –mostre de comparaţie: d. 20,  23 avers, 28 avers, 29 avers, 30 avers, 34, 35 avers;
 • dosarul privind aplicarea măsurii preventive în privinţa învinuitului Sîrbu Veaceslav, pe 101 file, în care sunt cusute copiile actelor –mostre de comparaţief.d. 10,  11 avers, 17,  20 avers, 25 avers, 26 avers, 27  avers;

-  cauza penală nr.2012978140 , în care sunt cusute actele ( în original)  mostre: - vol.II -  f.d. 84, 85 , 86; -  vol.III -  f.d. 184, 185 avers;

 

Obiective:

 1. A fost oare obţinută informaţia extrasă din portalul de ştiri al website-ului www.unimedia.info conţinută în fişierele de tip JPG de pe CD-R prezentat la expertiză, din (sunt enumerate dosarele în care se găsesc actele pentru comparaţie)?
 2. Dacă da, în ce mod şi care este timpul relativ al copierii informaţiei conţinută în fişierele de tip JPG de pe CD-R prezentat la expertiză?

(întrebare formulată la iniţiativa experţilor, în conformitate cu p.4) alin.(5), art.88 CPP RM.)

 

Algoritmul expertizei date, fără a reda detalii de metodică generală, a fost următorul:

 

 1. Examinarea informaţiei extrase din portalul de ştiri al website-ului unimedia.info, care se conţine pe CD-R –ul prezentat în calitate de material în litigiu, cu scopul de a identifica originalul (actele de pe care a fost obţinută) acesteia, obţinând rezultate care ne-au permis să concludem, că imaginile conţinute pe CD-R au fost executate de pe originale (în acest context prin „original” se are în vedere actul în original sau în copie de pe care s-a realizat imaginea din fişier) obţinute la acelaşi dispozitiv de imprimare.

 

 1. Examinarea obiectelor identificate între ele, urmare cărui fapt am stabilit, că originalele actelor de pe care s-au obţinut imaginile examinate de pe CD-R-ul dat, au fost executate de pe acelaşi set de acte (copii) cu ajutorul tehnicii de multiplicare (aceluiaşi copiator), după care unele din ele (se face referința la tabelul nr.2) au fost supuse modificărilor conţinutului iniţial, transformate în formă electronică, în care s-au prezentat la expertiză.

 

 • Gruparea obiectelor examinării în baza: conținutului textual, indicilor grafici, stilistici, topografici, etc., a permis să stabilim, că trei obiecte din cele examinate – alcătuiesc  imagini ale filelor unui  act.

 

 1. Examinarea comparativă a acestor obiecte cu materialul comparativ prezentat, ce a permis identificarea dosarului de pe care s-a executat copii şi modalitatea executării, inclusiv prezenţa modificărilor conţinutului iniţial al copiilor executate şi altor operaţii de transformare;

 

 1. Examinarea comparativă a obiectelor identificate, care a permis stabilirea timpului relativ de executare actelor reprezentate în imagini pe CD-R:

 

Mai jos prezint aprecierea rezultatelor pe care am fondat concluzia:

„Judecând după modificările conținutului inițial prezente în originalele (în acest context prin „original” se are în vedere actul de pe care s-a obținut copia examinată) de pe care s-au realizat imaginile în litigiu şi după natura diferențelor menționate mai sus, concludem, că multiplicarea f.d. 34 avers şi revers, 35 avers, 23 avers, 20 avers şi revers, 28 revers, 29 revers şi 30 avers din dosarul nr. 14-11/13 (Vicol N.A.), a avut loc după coaserea acestor file în dosar şi depunerea semnăturilor executate cu instrument de scris, colorant albastru pe f.d. 20  avers, 23 avers, 28 avers, 29 avers, 30 avers, 34 avers, 35 avers. - întrebare soluţionată la iniţiativa experţilor, în drept  p. 4), alin.(5), art.88   CPP RM.” [2]

 

                 

 

            Im.1. Fragment mărit a părţii inferioare a im. din fişierul                       Im.2. Fragment mărit a părţii inferioare

                                       (13623480876307)- ob.5 al cercetării                             a f.d.20 avers din dosarul nr. 14-11/13 (Vicol N.A.)

                  cu marcarea unor coincidenţe individuale

Fig.1.  Aspect  mărit al fragmentelor  similare de pe obiectele comparate.

 

 

 

În final am formulat următoarele concluzii:

 1. Informaţia extrasă din portalul de ştiri al website-ului www.unimedia.info, care se conține pe CD-R –ul prezentat la expertiză în calitate de material în litigiu, anume, 9 fişiere de tip grafic, cu numele: 1362348096545.jpg, 362348111911.jpg, 13623480876307.jpg, 13623480914449.jpg, 13623481003352.jpg, 13623481036796.jpg, 13623481072997.jpg, 13623481141772.jpg, 13623481185300.jpg. (câte o imagine în fiecare) – a fost obţinutăde pe copiile actelor, cusute în dosarul nr. 14-11/13 (Vicol N.A.) şi prezentate în calitate de material comparativ.
 2. Această informaţie s-a obţinut prin multiplicarea f.d. 34 avers şi revers, 35 avers, 23 avers, 20 avers şi revers, 28 revers,29 revers şi 30 avers, după care unele din ele ( vezi mai sus tabelul nr.2) au fost supuse modificărilor conţinutului iniţial, şi transformate în forma electronică, în care sunt prezentate la expertiză.

Informaţia dată s-a obţinut după coaserea filelor respective în dosarul nr. 14-11/13 (Vicol N.A.) şi executarea semnăturilor cu instrument de scris cu colorant albastru pe f.d. 20  avers, 23 avers, 28 avers, 29 avers, 30 avers, 34 avers, 35 avers -  întrebare soluţionată la iniţiativa experţilor, în drept  p. 4), alin.(5), art.88   CPP RM [2].

 

CONCLUZII:

De cele mai multe ori, pot fi soluționate întrebări cu privire la timpul executării documentului, doar că cer o abordare nestandardă, de aceia şi nu sunt metodici speciale pentru aceste scopuri. Totul depinde de modul în care expertul gândeşte, doreşte şi este motivat intelectual să stabilească situaţii cu adevărat importante pentru caz.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Gheorghe Popa, Conf. Univ. dr. ş.a. „Exploatarea urmelor prin expertize criminalistice”- Note de curs - Bucureşti – 2005.
 2. RAPORT DE EXPERTIZĂ Nr 60,61,64,65 din „28” martie 2013.
 3. Koen Herlaar, Tehnici NFI de examinări tehnice ale documentelor, 2014
 4. С.Д.Павленко, Н.С.Золотарь и др. «Криминалистическое исследование документов»., Киев, Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1989 - Instrucţiune metodică.
 5. Судебно-техническая экспертиза документов. Выпуск-1. (Методическое пособие для экспертов, следователей и судей). Москва 1989».
 6. Tехническая экспертиза документов. Азбука криминалистики 2011.

 

 

 

* CNEJ MJ, mun. Chişinău, Republica Moldova.


« Back