Numărul 4 / 2015

ARTICOLE

 

 

OVID SACHELARIE (1906-1987)

 

M.B. IONESCU-LUPEANU*

  Cristina IONESCU–LUPEANU**

 

           

Abstract: Ovid Sachelarie (1906-1987). The article intends to present the life and work of Ovid Sachelarie (1906-1987), judge, legal publicist, professor of civil law, membre of the Team for ancient romanian law.

 

                Key words: Ovid Sachelarie; legal author; judge;Team for ancient romanian law; professor of civil law.

                Cuvinte cheie:Ovid Sachelarie; autor juridic; judecător; Colectivul pentru vechiul drept românesc; profesor de drept civil;

 

 

 

            Ovidiu Sachelarie s-a născut în Bucureşti, la data de 24 septembrie 1906[1]. Doctor în drept al Universităţii din Bucureşti, cel mai probabil cu teza Esenţa şi realitatea fraudei la lege, este licenţiat, în sesiunea ianuarie 1929, al facultăţii de litere şi filosofie din cadrul aceleiaşi universităţi[2]. Potrivit unei surse ar fi fost nepotul generalului Sănătescu[3].

            După finalizarea studiilor optează pentru o carieră în magistratură. Se clasează pe primul loc la examenul de admitere în profesie[4] şi la data de 13 februarie 1929 devine ajutor de judecător la Judecătoria VI Urbană Bucureşti, supleant la Tribunalul Ilfov la 8 ianuarie 1930, procuror de secţie la acelaşi tribunal la 23 decembrie 1931, judecător inamovibil în aprilie 1933[5].  Judecător la secţia  a IV-a Civil Corecţional a  Tribunalului Ilfov în 1937[6]  şi 1938[7], judecător de instrucţie în acelaşi an[8], preşedinte al secţiei I Comerţ în 1939[9], preşedinte al secţiilor comerciale şi notariat în timpul vacanţei judecătoreşti, în intervalul 15 iulie-15 august[10], consilier la Curtea de Apel între 1943 şi 1946.

            Împleteşte cariera de magistrat cu activitatea didactică  şi  publicistică.

            Potrivit unei surse[11] este asistent definitiv la catedra de Drept Civil şi la Institutul Român de Drept civil din 1940, nemaifiind menţionat în arhiva universităţii în februarie 1943, în ceea ce ne priveşte l-am regăsit, pe coperta periodicului Pandectele române, cu această calitate încă din 1936. Conferenţiar universitar suplinitor în 1944 şi 1945 ajunge în anul 1946,  conferenţiar universitar.

            Colaborează la publicaţiile autohtone Pandectele Române, Curierul judiciar, Revue roumaine de droit privé, Dreptul, Revista de Drept Comercial şi Studii Economic, dar şi la publicaţii străine precum  Legislazione internazionale şi  Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. Este mai întâi secretar de redacţie (1937-1939), iar mai apoi redactor al revistei  Pandectele Române (1943-1947), membru al comitetului de redacţie al revistelor Curierul judiciar (1943-1946) şi Revue roumaine de droit privé (1937-1940).

            Până în anul 1947 îşi lasă numele pe o seamă de lucrări de referinţă dintre care menţionăm:

 

Esenţa şi realitatea fraudei la lege, Bucureşti, Tipografia Ziarului “Universul” Societate Anonimă, 1930, 148p.;

 

Legea pentru lichidarea judiciară a datoriilor comerciale. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, 1932, 71pg.(coautor Vasile V. Longhin);

 

Regulamentul de transport al Căilor Ferate Române (valabil dela 1 ianuarie 1929) comparat cu textele respective din codul civil şi comercial şi adnotat cu jurisprudenţa la zi, Bucureşti, Imprimeria C.F.R, 1933, 242p.(coautor Romulus Georoceanu);

 

Codul legislaţiei sanitare. Cuprinzând: Legea sanitară şi de ocrotire  publicată în M. O. nr.140 din 22 iunie 1935, Legea I.O.V. Şi Legea pentru organizarea exploatării şi administrării Loteriei de Stat pe clase, adnotate cu expunerile de motive, rapoartele la Corpurile legiuitoare, desbaterile parlamentare, avizele Consiliului Legislativ, Jurisprudenţa la zi şi observaţii, cum şi celelalte legi şi regulamente cu caracter sanitar, în vigoare, adnotate cu observaţii., Bucureşti,  Tipografia Ziarului Universul, 1935, 676p. (coautori Sever Alexandrescu, Henrieta Şerbănescu-Sachelarie;

 

Scrieri de drept civil şi procedură civilă, Tipografia Ziarului Universul, 1938, 216p.;

 

Responsabilitatea pentru fapte ilicite în codul civil din 1940, Bucureşti, Editura “Curierul Judiciar”, 1941, 104p.;

 

Controverse în dreptul civil, Bucureşti, Tipografia Ziarului “Universul”, 1941, 236p.;

 

Consideraţiuni asupra măsurilor de prevenire şi reprimare a speculei ilicite şi a sabotajului economic, Bucureşti, Tipografia Curierul Judiciar S.A., 1943, 94 p. (coautor Ovid  Stănciulescu);

 

Principiile dreptului civil român, Editura de Stat, Bucureşti, 1947(coautori I. Rosetti - Bălănescu şi Nic. G. Nedelcu), 800 p.;

 

Principiile dreptului civil român, Editura de Stat, Bucureşti, 1947, ediţia a II-a completată cu ultimele modificări legislative(coautori I. Rosetti - Bălănescu şi Nic. G. Nedelcu);

 

Codul civil  promulgat la 4 decembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. coordonat cu toate  textele modificatoare şi cu referinţe la izvoare, Bucureşti, Editura Librăria şi Anticaria „Juridica”, 1947, 336p.;

 

            În şedinţa din 31 mai 1939[12] a Academiei Române , volumul Scrieri de drept civil şi procedură civilă primeşte, parte, 10.000 de lei, din premiul C.G. Vernescu în valoare totală de 50.000 de lei. Premiul a fost  partajat cu George Sofronie,  Le principe des nationalités et les traités de paix de 1919-1920  (30.000 de lei) şi Mircea Georgescu, Măsurile de siguranţă pentru apărarea şi ocrotirea individuală organizate prin codul penal şi de procedură penală «Regele Carol II» (10.000 de lei).

            La baza acordării premiului a stat raportul semnat de Andrei Rădulescu din care cităm[13]: “Întocmirea lucrării doveşte nu numai o serioasă pregătire, cunoaşterea unei întinse bibliografii şi mai ales folosirea ei în chip inteligent, ci şi întrebuinţarea unei metode potrivite cercetărilor ştiinţifice.

            Sprijinit pe un important material documentar şi jurisprudenţial, atât român cât şi străin şi utilizând şi lucrările Consiliului legislativ în vederea unor noi coduri, autorul nu s a mulţumit să le înregistreze, cum se face de multe ori; el le-a supus unui sever examen critic combătând ceea ce nu intră în vederile sale şi deseori cu multă dreptate.

            O menţiune remarcabilă merită şi modul de aranjare şi de înfăţişare a chestiunilor studiate. Din toate se vede că autorul posedă însuşiri alese pentru asemenea cercetări şi este de aşteptat că nu se va opri aici.”

 

            După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Ovidiu Sachelarie devine, alături de o întreagă generaţie, victimă a istorie.

            La 16 octombrie 1947[14] este îndepărtat din universitate, iar în ianuarie 1948, după apariţia legii nr.3 pentru desfiinţarea barourilor de avocaţi şi înfiinţarea colegiilor de avocaţi din România din 17 ianuarie 1948, din avocatură[15], profesie în care găsise un liman în anul 1946. Revistele juridice al căror colaborator a fost vreme de două decenii îşi încetează apariţia.

            Celui caracterizat de Andrei Rădulescu drept cel mai bun magistrat al generaţiei sale[16]nu  i se mai deschid decât uşile temniţelor comuniste[17].

           

            După ispăşirea osândei  de a fi fost intelectual, era de aşteptat ca cercetările sale juridice să se oprească pentru totdeauna, iar el să se topească în neant, însă este recuperat de Andrei Rădulescu în Colectivul pentru vechiul drept românesc, în care, ca într-un cabinet de curiozităţi, se regăsesc, în obsedantul deceniu, supravieţuitorii indezirabili ai lumii juridice de ieri: avocaţi, magistraţi, universitari.

            Va ocupa, prin concurs, poziţia de cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Reuşeşte, încă o dată, să strălucească.  

            Numele său rămâne legat de următoarele volume:

 

Codul Calimach (ediţie critică), Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1958, col. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris III (coautor, participă doar la o parte din lucrări);

 

Carte românească de învăţătură 1646 (ediţie critică), Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1961, col. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris VI (coautor);

 

Îndreptarea legii 1652 (ediţie critică), Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1962, col. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris VII (coautor);

 

Noţiunea actului şi faptului de comerţ în lumina legislaţiei româneşti, coautor Pătrăşcanu, Petru V.), p.127-141, în lucrarea Instituţii de drept comercial internaţional. Culegere de studii (coordonatori Octavian Căpăţână şi Victor Tănăsescu), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973;

 

Titluri de credit în comerţul internaţional (Cambia şi biletul la ordin), Craiova, „Scrisul românesc”, 1975, (coautor Petru V.Pătrăşcanu);

 

Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova (1611 - 1831). Partea a II a. Procedura de judecată, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,  1982, (coautor Georgescu, Valentin Al.);

 

Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, (coordonatori: Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988 (volum colectiv, coautor);

 

Istoria dreptului românesc, (colectiv sub direcţia lui Ioan Ceterchi) Bucureşti, ed. Academiei,  1980 (3 vol.);

 

            Îi regăsim semnătura şi în periodice precum Studii-revista de istorie, Studii şi materiale de istorie medie, Recherches sur l`histoire des institutions et du droit, Revue roumaine  des Sciences Sociales-Série de Sciences Juridiques,  Revista Română de Drept sau  Glasul Bisericii.

            Participant activ la viaţa intelectuală, este consemnat în procesul-verbal al  şedinţei din 5 aprilie 1967 a Societăţii de Studii Clasice ca invitat[18].

            Mai mult, în anul 1981, se numără printre redactorii revistei  Recherches sur l`histoire des institutions et du droit, oficios al Association d`histoire comparative des institutions et du droit. Acestei publicaţii şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale asociaţiei le dedică ultimii ani din viaţă. După pensionare a continuat să lucreze la domiciliul său din strada Nicolae Iorga, pe care-l părăsea arareori[19].

            Graţie oficiosului asociaţiei am reuşit identificarea următoarelor comunicări ştiinţifice efectuate de Ovid Sachelarie:

Le commencements du droit commercial en Valachie et en Moldavie (27 februarie 1979)(coautori Dan Berindei, Al.Constantinescu, Aurel Golimas);

La formation de l’Etat roumain moderne (30 ianuarie 1979);

Le droit commercial roumain entre 1859-1918 (30 octombrie 1980);

La vie  et l`oeuvre juridico-historiques d Andrei Rădulescu. L`anniversaire  du centenaire de sa naissance (10 decembrie 1980) (Coautori Vasile Gionea, Irina-Rădulescu-Valasoglu, Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan);

La vie et l’oeuvre d’Alexandre Degré (26 martie 1981);

Le code civil de 1865 et ses traits caractéristiques (12 ianuarie 1982);

L’historique des institutions publiques hongroises, par Charles d`Eszlary (9 februarie 1982);

Aspects du droit processuel moldavo-valaque avant la réforme de Const. Mavrocordat (26 noiembrie 1982, session scientifique avec la théme:”Les sources du droit roumain et les principales étapes de son développement jusqu’à la fin du XVIIe siècle”);

Innovations dans la procédure civile roumaine (1739-1831) (24 februarie 1983);

La forme testamentaire dans la Valachie et la Moldavie á la fin du XVIII-e et le commencement du XIX-e siècle. (27 mai 1983, session scientifique avec la théme:”Le développement du droit roumain durant le XVIII-e siècle”);

L’evolution de la succesion testamentaire dans le droit moldo-valaque (15 decembrie 1983, session scientifique avec la théme:”Le développement du droit roumain durant la première moitié du  XIX-e siècle”);

La coutume dans le Code Civil de 1864 (29 mai 1984, session scientifique avec la théme:”L’évolution  du droit et des institutions roumains dans la seconde moitié du  XIX-e siècle”);

Grand juristes et historiens du droit roumain:Andrei Rădulescu (19 decembrie 1984) coautori: Vasile Gionea, Petre Strihan, Const.C Theodorescu şi Pompiliu Pasăre);

Alexandru Degré (30 octombrie 1986, session scientifique avec la théme:”Portraits de juristes  roumains du  XIX-e siècle”);

 

            Ovid Sachelarie trece în eternitate la 9 octombrie 1987.

            Faţă de mulţi dintre colegii de generaţie dispăruţi în morminte nemarcate sau gropi comune, Ovid Sachelarie se bucură de alocuţiuni ţinute în faţa catafalcului, precum cea a lui Petre Strihan, devenită ulterior text al necrologului  Ovid Sachelarie (1906-1987), publicat în revista Recherches sur l` histoire des institutions et du droit, XIII, 1988.

            În cotidianul România liberă am identificat un număr de trei anunţuri la rubrica Decese.  Le redăm  în totalitate:

 

  1. Colegii din Institutul de Istorie N. Iorga aduc omagiul lor memoriei lui Ovid sachelarie ale cărui eminente calităţi ştiinţifice şi sufleteşti le vor păstra mereu în amitire. (1487) (România liberă, anul XLV, nr.13353, luni, 12 octombrie 1987, p. a 4-a, rubrica Decese, col.5;)
  2. Aura Sachelarie, Gigi şi Sandi Şerbănescu anunţă cu durere încetarea din viaţă fulgerător a iubitului lor frate şi unchi Ovid Sachelarie. Ceremonia de doliu va avea loc luni 12 octombrie, ora 13 la biserica Sf. Vasile din Calea Victoriei nr.198. Informaţii tel.11.38.53. (România liberă, anul XLV, nr.13353, luni, 12 octombrie 1987, p. a 4-a, rubrica Decese, col.6;)

III. Colegii din asociaţia de Istorie Comparativă a instituţiilor şi Dreptului anunţă cu durere încetarea din viaţă, în ziua de 9 oct., a ilustrului prof. universitar Ovid Sachelarie, om de o mare nobleţe sufletească şi modestie. (1474) (România liberă, anul XLV, nr.13354, marţi, 13 octombrie 1987, p. a 4-a, rubrica Decese, col.6;)

 

            La ceasul la care anunţul decesului făcut de colegii din Asociaţia de Istorie Comparativă a instituţiilor şi Dreptului poposea în faţa ochilor cititorilor ziarului România liberă, ultima sa comunicarea ştiinţifică, Const. Nacu, se făcea auzită, în lectura lui Vasile Gionea, în  sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema ”Portraits de juristes  roumains du  XIX-e siècle” (13 octombrie 1987). În urma sa rămân manuscrise nepublicate printre care şi unul pare-se destul de important atât pentru autorul lui, cât şi pentru ştiinţa dreptului, de vreme ce este menţionat nominal de Petre Strihan: Istoria succesiunilor.

 

            Vasile Gionea a lăsat un portret literar, delicat şi frumos trasat[20], al celui care a fost Ovid Sachelarie:

 

            În anii războiului am făcut cunoştiinţă cu lucrările unui nou jurist care încredinţa tiparului rodul strădaniilor sale, pentru elucidarea problemelor controversate ridicate de aplicarea legiuirilor civile-sau descoperirii unor noi sensuri a cunoscutelor instituţii. Studii publicate în revistele de specialitate şi lucrări cu caracter monografic ieşeau de sub pana acestui jurist într-un ritm-demonstrînd că el se rupsese de ispitele şi plăcerile vieţii-jertfindu-se pentru adîncirea cunoştinţelor şi pentru scris.

            (…) În afară de originalitatea ideilor, am reţinut expunerea metodică şi claritatea ei, fără de care subiectul analizat, devine groi, chiar pentru specialişti, iar pentru intelectualul dornic să-şi lărgească aria cunoştinţelor, imposibil de urmărit. Orice exprimare clară este rezultatul unei gîndiri temeinice, putem spune, parafrazînd pe Boileau.

            Într-o toamnă l-am zărit pe culoarele Palatului de Justiţie, doar pentru cîteva clipe. Eram cu un coleg de breaslă care l-a salutat respectuos, iar el a răspuns jovial, voind parcă să-i întindă mîna, dar s-a răzgîndit, văzînd că nu e singur. Salutul şi mai cu seamă răspunsul la salut, îţi dezvăluie firea omului. Un răspuns mecanic, plictisit, sau refuzul de răspuns, îţi arată că omul este copleşit de importanţa funcţiei şi persoanei lui; un răspuns cald, voios, îţi arată pe omul binevoitor, apropiat şi deschis. Magistratul Ovid Sachelarie făcea parte din această categorie. -”Îl cunoşti?”, m-a întrebat colegul meu de breaslă. - “Nu”. - “Este Ovid Sachelarie”. - Îl cunosc din scris”, am răspuns eu. (...)

            Era în jur de 40 de ani, nu prea înalt, şaten, cu obrazul rotunjior, cu ochi vioi şi chipul luminat de un zîmbet cald şi bun. Cred că oricui i s-a întîmplat să vadă pe cineva o singură dată şi fără să ştie nimic despre firea şi viaţa acestuia, să-l simtă aproape, ca pe un vechi prieten. Aşa l-am simţit eu atunci şi mereu după aceea; l-am păstrat în amintire timp de vreo 3 decenii, întrebîndu-mă adesea, pe unde îl poartă paşii şi ce face? Abia în 1973 am avut prilejul să-l cunosc personal. Trecuseră anii peste noi, nu fără a lăsa urme, mai ales în înfăţişare. Tînărul întîlnit fugar, cu mulţi ani în urmă, era acum un om în vîrstă, cu obrazul palid şi cutat, în care tăinuia cu grijă-dintr-o înăscută discreţie-grijile, frămîntările şi necazurile trăite de-a lungul anilor. Ochii lui erau totuşi vioi şi acelaş zîmbet cald şi blînd îi lumina faţa. Cunoscîndu-l, m-am apropiat şi mai mult de omul pe care-l consideram prieten de atîta vreme, fără ca el să bănuiască măcar; mi-am dat seama că era acelaşi om întreg la minte şi nelenevos, cum zice cronicarul. Nealterat îi rămăsese şi caracterul. Mi se dezvăluia ca o figură de o înaltă conştiinţă, probitate profesională şi intelectuală, muncitor, retras, dar bucuros să-ţi strîngă mîna, cu căldură, la orice oră i-ai fi trecut pragul. A fost şi a rămas pînă astăzi un coleg sincer, un om delicat, prevenitor şi mereu atent să nu te jignească. Este modest şi rezervat, echilibrat, timid şi conciliant. Savurează deschis un cuvînt de spirit şi o glumă decentă, avînd o pudoare de adolescent. Nu se poate trece cu vederea ca Ovid Sachelarie face parte din categoria, socotită din păcate demodată, a celor care nu cunosc invidia şi răzbunarea, străin de orice duplicitate şi ipocrizie, departe de orice pornire care înjoseşte pe om: lăcomia, egoismul şi delaţiunea.

 

            Am reuşit identificarea unui număr însemnat de note, articole şi studii purtând semnătura lui Ovid Sachelarie:

 

În colaborare cu Andrei Rădulescu[21]

 

1937

Rassegna di legislazione romena. Anno 1932, în revista Legislazione internazionale(Roma), XLI, 1937, vol.I, fasc.4, pg.581-606; extras, 1937, pg.581-606;

Rassegna di legislazione romena. Anno 1932, în revista Legislazione internazionale(Roma), XV, 1937, vol.IV, fasc.4, pg.999-1009; extras, 1937, pg.999-1009;

 

1938

Rassegna di legislazione romena. Anno 1936 - 1937, în revista Legislazione internazionale(Roma), XVI, 1938, vol.VI, tom.I, pg.323 - 412; extras, 1938, pg.323 - 412;

 

1939

Rassegna di legislazione romena. Anno 1938, în revista Legislazione internazionale(Roma), XVII, 1939, vol.VII, tom.II, pg.1072 - 1175; extras, 1939, pg.1072 - 1175;

 

1941

Rassegna di legislazione romena. Anno 1931, în Annuario di diritto comparato e di studi legislativi (Roma), IX, 1941, vol.XI, parte 2,, pg.11 - 146; extras, 1941, pg.11 - 146;

 

1942

Rassegna di legislazione romena. Anno 1939, în revista Legislazione internazionale(Roma) , XX, 1942, vol.VIII, tom.II, pg.1053 - 1128; extras, 1941, pg.1053 - 1128;

Revista de Drept Comercial şi Studii Economice (doctrină, adnotări, note, jurisprudenţă română şi străină)

 

vol.VII (1940)

Regimul funcţionării societăţilor anonime pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni potrivit decretelor-legi din 19 octombrie 1940 şi 7 Noemvrie 1940 (pg.569 Doctrină);

 

vol.VIII (1941)

Regimul funcţionării societăţilor anonime pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni în urma decretului-lege din 20 decemvrie 1940 (pg.36 Doctrină);

Inexistenţa şi nulitatea actelor juridice în dreptul fiscal(pg.316 Doctrină);

 

Revista Dreptul

Privilegiile fiscului, vol.II, partea I, pg.397-407;

 

Revue roumaine de droit privé[22]

Régimes matrimoniaux, rubrica Chroniques de jurisprudence, nr.1, janvier-mars 1937,, p.125-128; nr.2-3, avril-septembre 1937, p.179-189;

 

Curierul judiciar

 

1932[23]

Consideraţiuni asupra situaţiei bancrutarilor în urma admiterii beneficiului legii lichidării judiciare                                                                                               26, 403;

 

1935[24]

Obligaţiunea pe care o are locatorul, de garantare a viciilor lucrului. Şi celellate obligaţii de predare în bună stare de folosinţă a lucrului închiriat (Notă la jurn. Trib. Ilfov a. V-a c.cor., nr.2552 din 9 Febr.1935)                                                                                                                                22, 347;

Problema părţii introductive a Codului Civil, de Octavian Ionescu  (Recenzie)                    30, 470;

 

1937[25]

Codul comparat al obligaţiunilor, de G.P. Docan (Recenzie)                                                 30, 410;

Legea pentru accelerarea judecăţilor, de Eug. Herovanu (Recenzie)                                      40, 631;

 

1939[26]

Dreptul succesoral al colateralilor ordinari în regimul codului civil român şi al elgilor fiscale                                                                                                                  16, 241;

 

1940[27]

Unificarea legislativă. Încercările trecutului şi sugestii pentru prezent                            31-32, 465;

 

1941[28]

Responsabilitatea pentru fapte ilicite în codul civil din 1940              8, 113; 9, 129; 10, 146;11, 161;

Frauda la lege în dreptul penal                                                                                                  29, 449;

 

1942[29]

Câteva observaţiuni pe marginea noului cod de procedură fiscală                                           19, 289;

Consideraţiuni asupra măsurilor de prevenire şi de reprimare a specului ilicite şi a sabotajului economic                                                                 34, 513; 35, 529; 36, 545; 37/38, 561; 39/40, 578;

 

1943[30]

Consideraţiuni asupra măsurilor de prevenire şi de reprimare a speculei ilicite şi a sabotajului economic                                                                                                                              1, 3;  2, 17;

 

1944

Privilegiile fiscului                                                                                                          15, 225-229;

 

 

Anexă: Materialele publicate de Ovid Sachelarie(singur sau în colaborare) în „Pandectele Române” potrivit Tablelor de materii pe ani ale publicaţiei [31]

 

1931[32]

Asupra fundamentului daunelor datorite prin desfacerea logodnei.                                             II.244

 

1932[33]

Calificarea dispoziţiei testamentare în care evenimentul morţii primului legatar înainte de majorat servă de condiţie rezolutorie pentru acesta şi de condiţie suspensivă pentru cel de-al doilea (legat dublu condiţional). (Notă)                                                                                                             I.93

 

1933[34]

Interpretarea juridprudenţială a art.432 cod.com. şi §52 şi 53 din regulamentul de transport al căilor ferate române.                                                                                                                                 I.123

 

1934[35]

Limitarea dreptului creditorilor de a uza de acţiunea pauliană din punct de vedere al datelor creanţierilor                                                                                                                                   II.158

 

1935[36]

Logodna în proiectul codului civil român                                                                                       IV.9

Principiile privitoare la dreptul de dispoziţie şi de activare al expeditorului şi al destinatarului în materie de transporturi feroviare                                                                                                      I.89

Condiţiunile necesare unei acţiuni în anulare renunţării la succesiune                                        II.148

 

1936[37]

Determinarea întinderii dreptului văduvei sărace venind în concurs cu descendenţii soţului predecedat                                                                                                                                        I.33

Ce influenţă are hotărârea dată în penal asupra acţiunii civile, ce se judecă separat de cea publică, de către instanţele civile?                                                                                                                   III.65

Dacă intentarea unei acţiuni pentru abuz de drept este admisibilă împotriva unei persoane care execută o hotărâre pronunţată cu execuţia provizorie?                                                                   II.47

Dacă faptul unui hotelier de a avea ca locatari şi prostituate constitue o contravenţie.                III.99

Dacă într un concordat provenit din lichidarea judiciară debitorul poate face apel la sentinţa de omologare, în cazul când cererea i-a fost admisă în alte condiţiuni decât cele propuse de el.                   II.76

dacă convenţiunile încheiate între concubini, după încetarea relaţiunilor lor, sunt valabile.         II.86

Răspunderea legatarului universal care, prin actele sale, este considerat că a acceptat legatul, însă a făcut inventar pentru datoriile succesiunii                                                                                    II.178

Responsabilitatea decurgând pentru un sindicat din neexecutarea convenţiei colective de muncă.               III.290

 

1937[38]

Împiedecarea de a testa şi efectele ei. (Doctrină).                                                                       IV.17

Împăcarea soţilor ca fine de neprimire a acţiunii de divorţ.                                                           II.33

Partajul de ascendent.                                                                                                                     II.52

 

1938[39]

Deosebirea dintre dreptul român şi cel francez în privinţa regimului legal al clauzei de reîntrebuinţare dintr un act dotal şi dacă soluţia trebue să fie aceeaşi sau diferită în cele două sisteme legislative. (Adnotare).                                                                                                       II.1

Puterile administratorului provizoriu numit interzisului (Adnotare)                                           III.19

dacă se mai poate reveni asupra acceptării unei succesiuni (Adnotare)                                       II.17

Publicaţiile Institutului de studii legislative din Roma. (Recenzie)                                            IV.33

caracterul şi efectele partajului de ascendent făcut printr un testament. (Adnotare)                     I.91

Valabilitatea testamentelor mistice, primite la judecătoriile de ocoale.

Valabilitatea ca testament olograf a unui testament mistic, care nu întruneşte condiţiile de validitate necesare.

Condiţiile în care amestecul unui terţ la redactarea testamentului nu influenţează asupra validităţii acestuia.

Sfera de aplicaţiune a dispoziţiunilor art.190 cod.civ. (Adnotare)                                            III.123

Dacă veniturile dotale pot fi urmărite după desfacerea căsătoriei, pentru o datorie contractată de femee în timpul căsătoriei. (Adnotare)                                                                                       II.137

Dacă rudele prin alianţă pot prevedea punerea sub interdicţie. (Adnotare)                              III.235

dacă obligaţia alimentară este transmisibilă  prin testament. (Adnotare)                                  III.336

Dacă sugestia şi captaţia pot prin ele înseşi să constituie cauze de anularea testamentului. (Adnotare)                                                                                                                                              III.241

Pentru a se ordona sechestrul penal în materie de brevet de invenţie, este nevoie de o acţiune penală. (Adnotare).                                                                                                                                 III.245

 

1939[40]

Dacă în principiu acţiunile căilor ferate contra expeditorului şi destinatarului, rezultând din contractul de transport, se prescriu în termenul prevăzut de regulament.

Dacă o acţiune de plata unor diferenţe de taxe tarifare şi amendă are caracter contractual sau delictual şi în consecinţă dacă e supusă prescripţiei speciale sau aceleia de drept comun.              II.1

Noţiunea de «persoană»incertă în materie de liberalităţi                                                               II.26

Distincţiunea între depozitul obişnuit şi depozitul neregulat.                                                       III.29

Adminsitrarea legală a averii minorului.                                                                                        II.68

Dreptul uzufructuarilor şi nuzilor proprietari indivizi de a cere împărţeala plinei proprietăţi     IV.105

Dacă este valabilă o donaţiune adresată unei persoane juridice, care a fost acceptată de donatară în timpul vieţii, însă autorizarea acceptării a fost dată de către Stat ulterior morţii dispunătorului    II.155

 

Cazurile în care devine operantă o renunţare la succesiune.

Dacă renunţarea implică acceptare.

Care sunt textele aplicabile renunţărilor abdicative.

Dacp o renunţare, considerată ca donaţiune, este supusă raportului.                                           II.145

 

1940[41]

Prescripţia acţiunilor derivând din contrcatul de transport, prin trecerea aceluiaşi termen de un an, indiferent dacă sunt exercitate de C.F.R. sau de expeditor şi destinatar                                         I.19

Despre obligaţiunile naturale                                                                                                         III.45

Chestiunea autorităţii lucrului judecat în penal asupra civilului

Responsabilitatea păzitorului în cazul coliziunii a două vehicule                                                  II.62

dacă femeia căsătorită care şi-a ucis pruncul poate fi dată în judecată pentru pruncucidere sau trebue supusă prevederilor art.465 c.civ.

care este regimul de probaţiune prin care se poate stabili neligitimitatea pruncului ucis?             II.89

Din publicaţiunile Institutului italian de studii legislative (Giurisprudenza comparata di diritto commerciale, maritimo, aeronautico, industriale e d autore). Anul IV, vol,IV (Recensie)     IV.110

Bibliografie juridică                                                                                                                    IV.144

Răspunderea debitorului când neexecutarea obligaţiunii are loc din dolul său.

Dreptul de preferinţă al judecătorului sindic pentru datoriile rezultate din operaţiunile sale.

Când ia fiinţă creanţa de daune interese.                                                                                      II.142

Deosebirea dintre procedura falimentului declarat la cererea creditorului şi aceea a falimentului declarat din oficiu.                                                                                                                       III.221

 

1941[42]

Dacă acordarea daunelor moratorii, pe lângă daunele compensatorii izvorîte dintr un delict saub quasi-delict, se face pe data intentării acţiunii, pe data pronunţării hotărârii condamnatorii, sau pe data săvârşirii pagubei?                                                                                                                  I.220

Dacă pentru daunele produse prin moartea unui accidentat au acţiune în despăgubire numai rudele, sau şi alte persoane cari ar fi avut o afecţiune deosebită pentru victimă?                                      II.28

Cum se poate dovedi filiaţiunea şi gradul de rudenie al moştenitorilor în materie de succesiune?      I.53

Dacă în urma coliziunii între două automobile, a cărei cauză a rămas necunoscută, fiecare dintre gardieni trebuie să repare totalitatea prejudiciului suferit de celălalt.                                         III.112

Împărţeala responsabilităţii între autorul prejudiciului şi victimă, în caz de culpă din partea acesteia.                                           III.113

Validitatea testamentelor făcute prin scrisori adresate altor persoane decât instituiţii. Condiţii.    III.116

Răspunderea erezilor pentru plata datoriilor succesorale când au acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar. Aplicaţiune când datoria consistă în creanţa văduvei.                                               I.113

Din publicaţiunile institutului italian de studii legislative. Giurisprudenza comparata di diritto civile, anul VI, vol.VI. (recensie).                                                                                                        IV.158

Natura responsabilităţii civile a unei uzine de apă, decurgând din inundarea locuinţei, prin spargerea conductei.                                                                                                                                     III.211

Bibliografie                                                                                                                                  IV.172

Giurisprudenza comparata di diritto commerciale, marittimo, aeronautico, industriale e d autore, anul VI, vol.VI. (Recensie)                                                                                                        IV.190

 

1942[43]

Întreruperea civilă a prescripţiei                                                                                                       I.36

Compensarea fructelor cu despăgubirile datorate de proprietarul fondului pe care a construit un terţ. Dreptul la dobânzi al constructorului pe locul altuia.                                                                     II.82

Impozibilitatea garanţiei depuse de administratorul societăţilor anonime.                                  II.112

Diritto italiano seconde il nuovo codice. (Recensie).                                                                III.168

Bibliografie.                                                                                                                                IV.192

Contestarea legitimităţii de către însuşi copilul nelegitim.                                                            I.557

Bibliografie.                                                                                                                                 IV.199

Responsabilitatea civilă în cazul coliziunii de vehicule în codul civil italian. (Doctrină).       IV.201

Bibliografie                                                                                                                                 IV.208

 

1943[44]

Asigurarea obligatorie a responsabilităţii proprietarilor de autovehicule destinate transportului public de călători.                                                                                                                             I.22

Din publicaţiile Institutului italian de studii legislative. Giurisprudenza comparata di diritto commerciale, maritimo, aeronautico, industriale e d autore. (Bibliografie).                              IV.55

Din publicaţiile Institutului italian de studii legislative. Giurisprudenza comparata di diritto civile. (Recensie)                                                                                                                                    IV.46

Annuario di diritto comparato e di studi legislativi. (Recensie)                                               IV.100

Efectele condiţiei ilicite înscrisă în testament.

Dreptul de acrescământ.

Caracteristicele substituţiei fideicomisare                                                                                      I.103

Din publicaţiile Institutului italian de studii legislative. Giurisprudenza comparata di diritto corporative, sindicale e del lavoro. (Bibliografie)                                                                     IV.115

Bibliografia internazionale sui nuovi codici d Italia (Codici civile, della navigazione e di procedura civile). (Bibliografie).                                                                                                                IV.106

Suma minimă dele care încep strigările în vânzarea silită.                                                         III.131

Competinţa în contestaţiile la executare.                                                                                       I.141

 

1944[45]

Dreptul de moştenire al colateralilor dela gradul IV înainte.                                                           I.12

Dovada filiaţiunii în acţiunile de ereditate.

Împărţirea succesiunii pe linii între colateralii privilegiaţi.                                                            II.17

Obligaţiunea de rezultat a cărăuşului. Aplicaţia sky-lift.                                                              III.70

Calea de atac a hotărârilor date în contestaţiile la execuţiile silite imobiliare.                                II.69

Moştenitorii şi depunerea preţului adjudecării.                                                                             IV.72

Sancţiunea civilă a unui contract de vânzare care nu respectă preţurile stabilite de autorităţi.    III.182

 

1945[46]

Anularea legitimării prin căsătoria subsecventă cerută de însuşi copilul recunoscut.                      II.1

Admisibilitatea acţiunii intentată de o logodnică în contra persoanei responsabile de moartea logodnicului său                                                                                                                             III.30

 

Sancţiunea liberalităţilor deghizate sau prin persoane interpuse făcute de un soţ în favoarea soţului din a doua căsătorie când sunt copii din căsătoria anterioară.                                                        II.17

Sancţiunea necompletării petiţiei de apel cu domiciliul apelantului                                                I.64

Testamentul autentic făcut de surzi, muţi şi surdo-muţi.                                                             III.127

Compunerea denumirii unei societăţi anonime.                                                                             II.93

 

1946[47]

Revocarea legatelor pentru survenire de copii.

Aplicaţia teoriei cauzei impulsive şi determinante în materia survenirii unui copil, ulterior faceriiunui tratament.                                                                                                                                    I.6

Prezumţia juris tantum din art.39 al legii pentru abrogarea legislaţiei antievreieşti.                      II.17

Consimţământul ascendenţilor la adopţia unui minor cu părinţi decedaţi.                                       II.8

Momentul producerii efectelor unui testament.

Dreptul instanţei de fond de a interpreta un testament.

Revocarea legatelor pentru delicte, cruzimi sau injurii grave.                                                       II.60

Semnătura şi data incompletă într un testament olograf.                                                            III.133

Responsabilitatea civilă ce se poate declanşa cu ocazia transfuziilor de sânge.                         III.134

 

1947[48]

Contribuţiuni la studiul liberalităţilor. Doctrină.                                                                           IV.87

Prescripţia acţiunii în daune pentru culpa penală a organelor C.F.R.                                              I.60

Jurnalele interlocutorii.                                                                                                                   II.35

                                                                                    

Perioada postbelică

 

Studii-revista de istorie

 

Cercetările lui Nicolae Iorga privitoare la istoria statului şi dreptului (coautor Gheorghe Cronţ), Tom 20, 1967, № 2, p.313-323;

Unirea din 1918 şi problema unificării legislaţiei, tom.21, № 6, 1968, p.1185-1198; (coautor Valentin Al.Georgescu )

Privilegiul masculinităţii în Ţara Românească până la jumătatea secolului al XVII-lea, Tom 23, 1970, № 3, p.493-499;

Georgescu Al. Valentin, Emanuela Popescu, Legislaţia agrară a Ţării Româneşti (1775-1782), Ediţie critică, Bucureşti, Edit. Academiei, 1970, 236p. (Colecţia Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris, VIII), anul XXV, 1972, № 6, p.1347-1349; (recenzie) (coautor Florin Constantiniu)

Dimitrie Cantemir, istoric al dreptului şi al instituţiilor juridice, tom 26, № 5, 1973, p.957-970;

 

Recherches sur l`histoire des institutions et du droit

 

Valentin Al. Georgescu et Emanuela Popescu, Legislaţia urbană a Ţării Româneşti (1765-1782), ediţie critică, editura Academiei Republicii Socialiste România, Institutul de studii sud-est europene, Bucureşti, 1975, 216 p. Colecţia surselor vechiului drept românesc scris X, I, 1977, p.108-111;

Alexandru Herlea:Sur l’histoire de la condition juridique de l’enfant en Roumanie, Bruxelles, 1977, Société Jean Bodin, 100p. (recenzie), II, 1978,  p.193-196;

Reflections sur l`histoire du statut juridique de l`enfant en Roumanie, V, 1980, p.186-193;

Brèves considérations sur le concept d`institution, VI, 1981, p.59-60;

Une application inédite du Code Caradja (1818) par une Justice de paix, VII-VIII, 1982-1983, pg.69-72;

 

Studii şi materiale de istorie medie

 

Contribuţii la studiul formulei „Pradalică să nu fie”, VI, 1973, p.193-206;

Autoritatea hotărârilor judecătoreşti în vechiul drept românesc, VII, 1974, p.243-250;

Cronţ, Gh., Al. Constantinescu, Anicuţa Popescu, Theodora Rădulescu, C. Tegăneanu, acte judiciare din Ţara Românească,1775-1781, Bucureşti, Edit. Academiei, 1973, 1064 p. (Recenzie), IX, 1978, p.201-203;

 

Revue roumaine  des Sciences Sociales-Série de Sciences Juridiques

 

L’origine et l’autorité des recueils de jurisprudence dans l’ancien droit roumain, Tome 14, 1970, № 1, p.157-170; (coautor Valentin Al.Georgescu)

Note sur les périodiques et les recueils de jurisprudence au cours du dernier siècle, Tom 15, 1971, №2, p.185-193;

La tradition juridiques et le réformes en droit roumain, Tome 22, 1978, № 1, p.65 -  78;(coautor Valentin Al.Georgescu)

La modernisation du droit en Roumanie au XIX-e siècle et la problème de la coutume, Tome 29, 1985, № 2, p.170-174; (lucrare prezentată la Congresul internaţional al Societăţii Jean Bodin pentru istoria comparată a instituţiilor, Bruxelles, 1-5 octombrie 1984)

 

Revue Roumaine d’Histoire

 

Alexandru Herlea, Studii de istorie a dreptului. Organiyarea de stat. (Etudes d’histoire du droit. Organization d’Etat) ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983, 312p. (recenzie), Tom XXIV, 1985, № 3, p.284-287;

Alexandru Herlea, Studii de istorie a dreptului, II. Dreptul de proprietate. (Etudes d’histoire du droit, II. Le droit de propiété) ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, 198 p. (recenzie), Tom XXV, 1986, № 4, p.357-360;

 

Alte publicaţii

 

Reglementarea navigaţiei aeriene privind transporturile interne şi internaţionale, Revista Română de Drept, an. XXIII, nr.11/1967, pg.23-32(coautor Petre Pătrăşcanu)

Moştenirea monahilor în vechile noastre orânduiri juridice, Glasul Bisericii, an XXVIII, nr.1-2, ianuarie-februarie 1969, p.103-110;

Éléments de droit pénal aérien romain (Le code aérien de 1953 et les Codes pénal ed de procédure pénale de 1969), Paris, Sirey, 1970; Revue Francais de Droit Aérien, nr.4, Octombre-Decembre 1970, 20 p.;(coautor Petre V.Pătrăşcanu)

Les contacts entre le droit Moldave et le droit autrichien au début du XIX-eme siècle, in Festschrift für Ernst Carl Hellbling zum 70. Geburtstag, Wilhelm Fink Verlag Salzburg, 1971, p.159-193 (coautor Valentin Al. Georgescu) ;

 

Testament. Ultima voinţă. Interpretare. Revocare. Delicte şi cruzimi.(Art.831, 856, 920, 930 C.civ.)(Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr.43 din 29 mai 1945, Victoria Negulescu ş.a. Cu Eugenia Col. Constantinescu cu notă de Ovid Sachelarie, Pandectele române nr.2 / 2005, partea a V-a (Din arhiva Pandectelor), №134, p.124-126);

 

Instituţii publice fundamamentale în cele trei ţări româneşti (sec.XVII), Studii şi articole de istorie, XX, 1972, p.129-138; (coautor Constantinescu, Alexandru);

 

Recueils d’Actes des Congrès de la Commissiom Internationale pour l’Histoire des Assemblées d’Etats :

Les Assemblées d`États en Valachie et en Moldavie (1831-1857), Bruxelles, 1973, pg.225-253, Comission internationalle pour l`Histoire des assemblées d`états ancien. Pays et Assemblees d`etats, 62; (Coautor Radu Dimiu)

Le passage du régime d`Assemblées d`etats au regime parlamentaire en Roumanie. Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht, 1977, pg.163-173, Sonderdruck aus Herrschaftsvertrage, Wahlkaptulationen, Fundamentalgesetze. Herausgegeben von Rudolf Vierhaus; (Coautor Radu Dimiu);

 

Se consemnează publicarea mai multor lucrări în Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions[49]


* Avocat, Baroul Bucureşti, doctorand, Universitatea din Bucureşti, e-mail: contact@avocatlupeanu.ro;

** Judecător, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, e-mail:cristina_ionescu@just.ro;

[1] Agenda şi Anuarul Magistraturii şi Baroului 1936, ediţiune oficială publicată cu autorizaţia Ministerului Justiţiei, “Cartea Românească” S.A., Bucureşti, pg.258, col.1;

[2] Universitatea din Bucureşti (1928-1929), Institutul de Arte Grafice «Bucovina», I.E. Torouţiu, 1930, p.115, col.2, poz.118;

[3] Lucia Hossu Longin, Memorialul durerii: Întuneric şi lumină, vol.2, Humanitas, Bucureşti, 2013, p.179;

[4] Petre Strihan, Ovid Sachelarie (1906-1987),  Recherches sur l` histoire des institutions et du droit, XIII, 1988, p.147;

[5] Agenda şi Anuarul Magistraturii şi Baroului 1936, ediţiune oficială publicată cu autorizaţia Ministerului Justiţiei, “Cartea Românească” S.A., Bucureşti, pg.258, col.1;

[6] Compunerea completelor de judecată pentru anul 1937, Curierul Judiciar anul XLVI,  nr.1 vineri, 1 ianuarie 1937, pg.16;

[7] Compunerea instantelor de judecata in vigoare la 1 ianuarie 1938,  Curierul judiciar, an XLVII , nr.1 , sambata, 1 ianuarie 1938;

[8] pagina de gardă a volumului Scrieri de drept civil şi procedură civilă, Tipografia Ziarului Universul, 1938;

[9] Compunerea Înaltei Curţi de casaţie, a Curţilor de Apel, a Tribunalelor precum şi a Judecătoriilor din Ilfov valabilă până la 15 septembrie 1940, „Gazeta Tribunalelor”, an XIX, nr.2, 20 februarie 1939, pg.8, col.2;

[10] Rubrica informaţii,  „Gazeta Tribunalelor”, an XIX,  nr. 7 -8  din 20 iulie-20 aug 1939, pg 8 col.3;

[11] Mihail M. Andreescu, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti:1859-2009: File de istorie, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2009, pg.198, nr.120;

[12] Analele Academiei Române, Desbaterile, Tomul LIX, 1938-1939, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, p.257-263;

[13] Analele Academiei Române, Desbaterile, Tomul LIX, 1938-1939, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, p.263;

[14] Mihail M. Andreescu , Op.cit., pg.198, nr.120;

[15] Mihail I. Ghiga, Apel  pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind asigurarea fondurilor necesare plăţii pensiilor actuale pentru limită de vârstă, ale avocaţilor cu activitate îndelungată în profesie şi pentru asigurarea viabilităţii şi dezvoltării în viitor a sistemului casei de Asigurări a Avocaţilor (http://unbr.ro/ro/wp-content/uploads/2014/12/memoriu_av_mihai_ghiga_and_others_041114-website-OK-BT.pdf ) (site consultat la data de 31.10.2015);

[16] Irina Rădulescu-Vasaloglu, Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei Române, Palatul de Justiţie, nr.5/1998, pg.11, col.3;

[17] Doina Uricariu-Scara leilor, vol.I, Polirom, Iaşi, p.254;

[18] Studii Clasice, X, 1968, p.380;

[19] Petre Strihan, Op.cit., p.147;

[20] Vasile Gionea, Oameni pentru care mi-a bătut inima (Portrete şi amintiri), Ploieşti, 1990, p.89-92 (anexa la Recherches sur l`histoire des institutions et du droit, nr.XV, 1990;

[21] Andrei Rădulescu-Pagini inedite din istoria dreptului românesc, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, pg.214-215;

[22] Notă: Anul I de apariţie al revistei cuprinde două numere simple şi unul dublu după cum urmează:  nr. 1 a apărut, cel mai probabil, în cursul anului calendaristic 1937, în vreme ce nr.2-3 şi  4 au văzut lumina tiparului la Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti în anul 1938. Anul II cuprinde un singur volum, care raportat la numărul de pagini şi preţul afişat, este un număr cvadruplu, tipărit la acelaşi stabiliment tipografic, în anul 1940.

[23] Curierul judiciar, Tabla de materii pe anul XLI (1932), Articole şi monografii, 1933, Atelierele „Curierul judiciar”, S.A., Bucureşti, pg.10 col.2;

[24] Curierul Judiciar, Tabla de materii pe anul XLIV(1935), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1936, pg.12 col.1;

[25] Curierul Judiciar, Tabla de materii pe anul XLVI(1937), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1938, p.13 col.1;

[26] Curierul judiciar, Tabela de materii pe anul XLVIII(1939), Bucureşti, Atelierele „Curierul judiciar”, S.A., 1940, p.14 col.2;

[27] Curierul Judiciar, Tabla de materii pe anul XLIX(1940), Atelierele „Curierul Judiciar”, S.A., 1940, p.13, col.2;

[28] Curierul judiciar, Tabela de materii pe anul L(1941), Bucureşti, Atelierele „Curierul judiciar”, S.A., 1942 p.12 col.2;

[29] Curierul judiciar, Tabla de materii pe anul LI(1942), Bucureşti, Atelierele „Curierul judiciar”, S.A., 1943, p.13 col.1;

[30] Curierul judiciar, Tabla de materii pe anul LII(1943), Bucureşti, Atelierele „Curierul judiciar” S.A., 1944, p.11 col.1;

[31] Notă: în dreptul fiecărui material a fost lăsat indicele din tabla de materii a Pandectelor Române, cifele romane indicând numărul părţii, iar cifele arabe alăturate indicând numărul paginii din partea respectivă.

[32] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1931. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.43 col.1;

[33] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1932. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.41col.2;

[34] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1933. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.49col.1;

[35] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1934. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.46 col.1;

[36] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1935. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.55 col.1;

[37] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1936. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.63 col.2;

[38] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1937. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.52 col.3;

[39] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1938. (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.50 col.2;

[40] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1939. (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, p.48col.2;

[41] Pandectele Române, Tabla de materii pe anul 1940 (2) Tabla de materii pe numele comentatorilor, p.41 col.3;

[42] Pandectele Române, Tabla de materii pe anul 1941(6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, p.101 col.3-p.102 col.1;

[43] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1942. (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, pg.63 col.2;

[44] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1943 (redactată de d-l M.T. Popovici, judecător la Trib. Ilfov). (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, pg.83 col.2;

[45] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1944 (redactată de d-l M.T. Popovici, judecător la Trib. Ilfov). (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, pg.72 col.1;

[46] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1945 (redactată de d-l M.T. Popovici, judecător la Trib. Ilfov). (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, pg.59 col.3;

[47] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1946 (redactată de d-l M.T. Popovici, avocat). (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, pg.50 col.3;

[48] Pandectele Române, Tabla de materii pe 1947 (redactată de d-l M.T. Popovici, avocat). (6) Tabla alfabetică pe numele comentatorilor, pg.51 col.3;

[49] Petre Strihan, Op.cit., p.148;


« Back