Numărul 2 / 2017

seminarul profesional

Interpretarea criminalistică şi medico-legală a unor elemente materiale

DOI:10.24193/SUBBiur.62(2017).2.1
Published Online: 2017-06-15

 

 

PREZENTARE DE CAZ. EXAMINAREA SCRISULUI EXECUTAT ÎN CONDIŢII NEOBIŞNUITE

 

Victoria CATARAGA*

 

 

 

Abstract: Case report. Examination of handwritten in unusual conditions. Determination of the manuscript executor has an major importance in judicial process. When writing is made up in unusual conditions, it causes impediments in the research process, but strict compliance to the principles of conducting forensic allow to solve successfully the problem.

Keywords: handwriting examination, unusual signature, forensic identification, determination of the author, expertise

 

 

ACTUALITATEA LUCRĂRII:

De cele mai multe ori, experţii grafoscopişti opresc examinările de identificare a executorului, în cazul când se atestă condiţii de neobişnuinţă în manuscrisul examinat. Este oare întodeauna corect?

Am întâlnit mai multe lucrări ale experţilor grafoscopişti, finisate la etapa stabilirii în manuscrisele examinate a condiţiilor de neobişnuinţă, mai cu seamă generate de procesul copierii directe şi formulând în această bază concluzii de imposibilitate.

 

OBIECTIVE: Evaluarea unor posibilităţi de soluţionare a problemelor de  identificare a executorului uni manuscris îndeplinit  prin copiere directă. Prezentarea algoritmului cercetărilor efectuate.

METODE DE CERCETARE: Analize asupra unui caz din parctica de expertiză grafosocpică şi tehnică a documentelor:

Obiect de expertizat: - o recipisă despre împrumut; obiectiv înaintat de ordonator: - identificarea executorului (titularul sau o altă persoană);

Circumstanţe: - anterior s-au efectuat patru examinări asupra acestui obiect.

Drept motiv de numire a prezentei expertize au servit concluziile diferite formulate de către experţi în cadrul investigaţiilor anterioare asupra obiectelor expertizei, dar mai cu seamă, imposibilitatea soluţionării întrebării cu privire la executorul manuscrisului şi semnăturii, din cauza condiţiilor de neobişnuinţă din acestea, expuse în două din concluziile la RE anterioare. Experţilor li s-a cerut examinarea repetată a obiectelor, cu scopul soluţionării întrebărilor înaintate.

În acelaşi timp, la expertiza actuală, în urma solicitării de către experţi, s-a prezentat un obiect, care nu a fost examinat anterior, anume - o copie de recipisă cu conţinut a manuscrisului similar obiectului în litigiu, însă executat pe o filă de caiet în pătrăţele (1 filă A4).

Mai jos prezint imaginile obiectelor despre care am menționat:

Imag. Nr.1. recipisa în litigiu

 

Imag. Nr.2: fila cu copie unei recipise, prezentată se către OUP pentru comparaţie, la solicitarea suplimentară a experților.

Algoritmul expertizei date, fără a reda detalii de metodică generală, a fost următorul:

 1. Stabilirea modului de executare a manuscriselor ambelor obiecte / scris şi copie/, inclusiv s-au efectuat examinări cu scopul de a depista o eventuală „înbătrânire artificială” [4] [6], [15] ;
 2. Comparaţia prin confruntare a acestor obiecte;
 • Analiza rezultatelor obţinute, urmare căreia am stabilit, că manuscrisul, care începe cu cuvintele Eu subsemnatu ...” şi se termină cu cuvintele„…. De euro Isac Oleg” şi semnătura literală „Isac”, de pe fila format A5, în litigiu au fost executate prin copiere directă, realizată pe o suprafaţă netedă şi transparentă (cum ar putea fi sticla) plasată în direcţia unei surse de lumină de contrapunere de pe recipisa în copie, sau de pe o copie intermediară a acesteia sau a originalului, sau chiar de pe original.
 1. Examinări grafoscopice.

În acest caz, menţionez, că identificarea executorului textului recipisei în litigiu prezintă dificultate datorată specificului copierii, care presupune redarea fidelă a unei forme grafice străine executorului. Adică, acesta, îşi abandonează temporar propriile deprinderi grafice, limitându-se la actul mecanic (mai mult sau mai puţin) de urmărire a unor semne grafice, ce nu îi sunt proprii. În consecinţă, grafismele obţinute nu vor reţine, decât în mod de excepţie, elemente specifice scrisului executorului. Având în vedere cele specificate mai sus, unica posibilitate de a încerca stabilirea persoanei care a efectuat copierea în transparenţă a textului recipisei este de a examina obiectul în două etape, anume:

– etapa 1: examinarea comparativă, prin juxtapunere, a fiecărei litere în parte din copia autentificată a recipisei (copia realizată cu ajutorul MTMC, de tip laser) cu litera respectivă din copia recipisei executată în transparenţă, scopul fiind de a depista eventuale elemente de execuţie diferite, adică – mici detalii, care pot constitui elemente de execuţie proprii persoanei care a executat copierea şi la care persoana dată nu a atras atenţie în momentul copierii, fiind în afara controlului scrisptorului, ca  mişcări  dirijate  la  nivelul subconştient (deprinderi automatizate din cadrul stereotipului dinamic cimentat al executorului);

– etapa 2: compararea, din punct de vedere grafoscopic, a elementelor de execuţie diferite, care au fost depistate în cadrul etapei I, cu elementele de execuţie a modelelor de comparaţie prezentate, executate de titular.

Foarte important în situaţia descrisa a fost aprecierea coincidenţelor şi diferenţelor înregistrate, explicarea  valorii acestora din punct de vedere a teoriei identificării criminalistice şi această apreciere o prezint mai jos:

“Diferenţele înregistrate, în cadrul examenului comparativ descris mai sus (ilustrate cu săgeţi de culoare roşie în imag. 15-25, RE Nr . 9965 din 18 noiembrie 2015) au caracter esenţial, stabil şi fiind din cele mai valoroase din punct de vedere identificator (referindu-se la executarea celor mai mici elemente grafice) sunt fireşti şi în totalitatea sa formează un complex suficient pentru a exclude executarea acestui manuscris (semnătura este literală şi s-a examinat de comun cu scrisul, având indici generali şi individuali comuni) de către titular, mostrele de scris ale căruia s-au pus la dispoziţia experţilor.

Coincidenţele de ordin general şi cele de ordin individual, înregistrate între obiectele comparate (ilustrate cu săgeţi de culoare roşie în imag.15-25, RE Nr . 9965 din 18 noiembrie 2015) şi altele, care  nu au fost menţionate  fiind în majoritatea lor  din cele mai uşor de redat, ţinând de aspect, formă şi dimensiuni  nu influenţează concluzia, deoarece se explică astfel: - persoana care a executat copierea era preocupată de redarea cât mai fidelă atât a aspectului general al simbolului respectiv, cât şi a aspectului textului recipisei în ansamblu, în acelaşi timp procedând uneori involuntar la mici abateri (inexactităţi de redare), lipsite de importanţă în viziunea sa.  Majoritatea din aceste inexactităţi sunt elemente de execuţie proprii persoanei care a executat copierea, adică deprinderi proprii de a scrie, şi anume – de a iniţia şi de a finaliza unele semne grafice, referitor la care şi s-au stabilit diferenţele menţionate mai sus, altele din ele, însă sunt accidentale, având caracter  întâmplător (elemente străine deprinderilor executorului, irepetabile în scrisul acestuia), reieşind din condiţiile neobişnuite de executare a manuscrisului prin copiere, dar prin natura sa, fiind lipsite de importanţă  pentru concluzia formulată.”[5], [9].

În final am formulat următoare concluzie:

„1-2. Manuscrisul cu conţinut de recipisa de pe fila format A5, prezentată la expertiză în calitate de material în litigiu, care începe cu cuvintele „Eu subsemnatu ...” şi se termină cu cuvintele „…. De euro Isac Oleg” şi semnătura literală „Isac”,nu au fost executate de către numitul Isac Oleg, dar de către o altă persoană.

Acest manuscris a fost realizat prin copiere directă, pe o suprafaţă netedă şi transparentă (cum ar putea fi sticla) plasată în direcţia unei surse de lumină de contrapunere (în transparenţă) de pe recipisa în copie, prezentată la expertiză suplimentar, la solicitarea experţilor sau de pe o copie intermediară a acesteia sau a originalului, sau de pe original.” [3]

CONCLUZII:

În multe situaţii, pot fi soluţionate întrebări cu privire la executorul manuscrisului îndeplinit în condiții neobișnuite, chiar şi copierea directă. Important este ca expertul să respecte strict principiile de efectuare a expertizei judiciare, în special cel al plenitudinii examinărilor.

 

 

BIBLIOGRAFIE[1]

 1. Gheorghe Popa, Conf. Univ. dr. ş.a. „Exploatarea urmelor prin expertize criminalistice”- Note de curs - Bucureşti – 2005.
 2. Frăţilă A., Păşescu Gh., Expertiza criminalistică a semnăturii, Editura Naţional;
 3. RAPORT DE EXPERTIZĂ Nr . 9965 din 18 noiembrie 2015
 4. Буриский, Е.Ф. Громов В.И. К проблеме идентификации струйных знакосинтезирующих печатающих устройств (СЮИ МВД России 2011).
 5. Вимберг Л.А., Шианкова М.В. «Почерковедческая экспертиза.- Волгоград, 1977.
 6. «Возможности спектрофотометрического исследования паст шариковых ручек современных производителей» Научные ведомости, вып.15/2 258.
 7. Деление букв прописей русского алфавита на элементы, Москва 1987.
 8. Koen Herlaar, Tehnici NFI de examinări tehnice ale documentelor, 2014
 9. Комиссаров А.Ю., Журавлева Т. Н., Макарова Л. В., «Cборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда. (Учебное пособие) М.В.Д. РФ Э.К.Ц,  -М, 1997».
 10. «Научно-практический журнал «судебная экспертиза» 2010-2 (22)», МВД РФ. Ст. П.В. Бондаренко «характеристики движений пишущего над плоскостью рукописи», П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер «Признаки построения подписи и их роль»„ - Recomandări metodice.
 11. С.Д.Павленко, Н.С.Золотарь и др. «Криминалистическое исследование документов»., Киев, Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1989 - Instrucţiune metodică.
 12. Соколов С.М. Судебно-химическая экспертиза материалов документов…! Изд-во «Медицина» Москва-1964.
 13. „Судебно-почерковедческая экспертиза общая часть”, Москва 1989.
 14. Судебно-техническая экспертиза документов. Выпуск-1. (Методическое пособие для экспертов, следователей и судей). Москва 1989».
 15. Tехническая экспертиза документов. Азбука криминалистики 2011.

 

 

 

 

* Centru Naţional Anticorupţie al RM, mun. Chişinău, Republica Moldova; cataraga@cna.md.

[1] Lista cuprinde inclusiv literatura utilizată la efectuarea raportului de expertiză analizat. Ordonatorul a dat acord pentru prezentarea cazului.


« Back