Numărul 2 / 2014

ARTICOLE

 

 

OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA DIFERENŢEI DE SEX - CONDIŢIE DE FOND POZITIVĂ LA CĂSĂTORIE ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Veaceslav Pînzari*

 

 

 

Résumé: Sur la manière dont la différence de sexe – condition de fond positive au mariage – est réglementée en République de Moldavie.La différence entre les sexes est une condition de fond essentielle et naturelle au mariage, l’achèvement de cet acte juridique avec le non  respect de ladite condition entraînera la nullité de cette manifestation de volonté.

Ce n’est que par l’exercice du droit fondamental de se marier, un homme et une femme peuvent acquérir la qualité de «conjoints» et le mariage, comme effet principal, conduit à fonder une famille.

Étant considéré comme «l’élément naturel et fondamental de la société», la famille ne peut pas être engagée par un mariage conclu entre deux personnes ayant le même sexe. Comme soutiennent certains auteurs, le mariage entre personnes du même sexe, étant contre le naturel, ne forme pas la famille comme élément naturel et fondamental de la société, un tel mariage ne ​​peut pas faire apparaitre une famille naturelle.

 

Mots-clés: conditions de fond, la différence entre les sexes, transsexualisme, changement de sexe.

 

 

 

Statutul legal de persoană căsătorită se dobândeşte ca efect al încheierii actului juridic al căsătoriei. Acest act juridic este cel, prin mijlocirea căruia viitorii soţi se supun prin libera lor voinţă, statutului legal al căsătoriei şi acesta nu poate fi încheiat decât de persoanele, care au aptitudinea fizică şi morală de a întemeia o familie, capabilă să-şi îndeplinească funcţiile sociale.

Încheierea actului juridic al căsătoriei, prin care se dă naştere unei familii, presupune îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă, precum şi lipsa impedimentelor pentru încheierea acesteia, astfel fiind obţinută şi recunoaşterea socială a căsătoriei.

Îndeplinirea condiţiilor de fond trebuie dovedită de către viitorii soţi, iar lipsa piedicilor nu trebuie demonstrată, este suficient ca aceştia să declare că ele nu există.

Legislaţia familială a Republicii Moldova reglementează expres următoarele condiţii de fond la căsătorie:

-          diferenţa de sex;

-          vârsta matrimonială;

-          consimţământul la căsătorie;

-          comunicarea reciprocă a stării sănătăţii de către viitorii soţi.

În cele ce urmează, vom încerca să efectuăm o analiză succintă a uneia dintre condiţiile de fond, esenţială şi generală la căsătorie, şi anume, diferenţa de sex între viitorii soţi. Această analiză se impune deoarece, în ultimii ani au intervenit mai multe schimbări în această materie, inclusiv la nivel legislativ, mai multe ţări recunoscând căsătoriile sau parteneriatele între persoanele de acelaşi sex, anumite schimbări în actele legale intervenind şi în Republica Moldova.

Astfel, având în vedere mai mulţi factori, inclusiv realităţile sociale sau tradiţiile creştine ale poporului nostru în domeniul relaţiilor de căsătorie şi familie, legislaţia Republicii Moldova stabileşte că o căsătorie se poate încheia doar între persoane de sex diferit, adică între un bărbat şi o femeie. Această condiţie este menţionată expres în art.48 alin.2 din Constituţie, art.2 alin.3 şi art.11 alin.1 C.fam. În acelaşi timp, art.15 alin.1 lit.h) C.fam. prevede expres că, se interzice încheierea căsătoriei între persoanele de acelaşi sex[1].

Dispoziţiile Constituţiei şi ale Codului familiei sunt în conformitate cu cele ale art.16 a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului[2] şi cele ale art.12 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului[3] care, de asemenea, stabilesc că „odată cu atingerea vârstei legale, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie”,iar familia este considerată „elementul natural şi fundamental al societăţii”.

Din aceste dispoziţii legale am putea deduce că la căsătorie, diferenţa de sex reprezintă o condiţie de fond esenţială şi naturală. Încheierea actului juridic al căsătoriei cu nerespectarea condiţiei date va duce la nulitatea absolută a respectivei manifestări de voinţă.

Din textele legale citate mai sus putem deduce că numai prin exercitarea dreptului fundamental la căsătorie bărbatul şi femeia pot dobândi calitatea de „soţi”, iar încheierea căsătoriei, ca efect principal, duce la întemeierea unei familii. Fiind considerată „elementul natural şi fundamental al societăţii”, familia nu poate lua naştere printr-o căsătorie încheiată între persoane de acelaşi sex. Cum susţin unii autori, căsătoria între persoane de acelaşi sex, fiind împotriva firescului, nu dă naştere familiei ca element natural şi fundamental al societăţii, o asemenea căsătorie nu poate determina apariţia unei familii fireşti[4].

Este adevărat că jurisprudenţa C.E.D.O. în acest domeniu a evoluat semnificativ în ultimii ani[5]. Astfel, Curtea a reţinut că din prevederile art.12 ale Convenţiei nu rezulta dreptul persoanelor de acelaşi sex de a încheia o căsătorie, iar statele membre nu sunt obligate să reglementeze căsătoriile homosexualilor. În acelaşi timp, Curtea stabileşte că uniunile persoanelor de sex diferit sau de acelaşi sex, beneficiază de protecţia art.8[6] şi art.14[7] din Convenţie. În aceste condiţii, statele sunt obligate să ofere recunoaştere şi protecţie vieţii de familie care are la bază atât căsătoria, adică familia tradiţională, cât şi relaţiilor de familie de facto, care nu au la bază căsătoria, inclusiv uniunilor formate din persoane de acelaşi sex.

Constatăm că actele internaţionale, consacră dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie ca două drepturi fundamentale distincte. Astfel, dreptul de a încheia o căsătorie implică întotdeauna dreptul de a întemeia o familie, chiar dacă soţii nu au copii, iar dreptul de a întemeia o familie nu este condiţionat de dreptul la căsătorie, ci – mai curând – de dreptul de a avea copii, deci de a procrea, precum şi de dreptul de a adopta copii[8].

În Europa dar şi în alte părţi ale lumii, în ultimele decenii, familia tradiţională care are la bază căsătoria bărbatului cu femeia a cunoscut transformări spectaculoase, astfel, începând cu anul 1989, când Danemarca a dat posibilitate persoanelor de acelaşi sex să-şi înregistreze parteneriatele, rând pe rând mai multe state au recunoscut şi reglementat căsătoriile sau parteneriatele între persoanele de acelaşi sex. În prezent, căsătoriile între persoanele de acelaşi sex sunt reglementate în Olanda, Belgia, Spania, Norvegia, Suedia, Portugalia, Islanda, Massachusetts (SUA), Canada, Africa de Sud, Argentina etc. Există ţări, cum ar fi, de exemplu Danemarca, Germania, Anglia, Ţara Galilor, Franţa, Belgia, Elveţia, Ungaria, Finlanda, Norvegia, Luxemburg, Republica Cehă, Elveţia etc.[9] în care legislaţia reglementează anumite forme de parteneriat înregistrat între persoane de sex diferit sau de acelaşi sex, având anumite asemănări dar şi deosebiri cu căsătoria.

Diferenţa de sex, în practică, poate interesa în cazul persoanelor al căror sex nu este suficient determinat, prezentând caracterele ambelor sexe (hermafrodiţi). Dacă se stabileşte că nu există deosebire de sex, căsătoria cu o asemenea persoană nu se poate încheia. Persoana al cărei sex nu este suficient determinat poate cere stabilirea sexului pe cale medicală.

Mai nou, în unele ţări precum Australia sau Germania, prin lege este îngăduit ca părinţii să lase necompletată în certificatul de naştere rubrica referitoare la identitatea sexuală a copilului. În actele de identitate ale acestor persoane la rubrica „sexul” urmând să fie indicată următoarea inscripţie „X - sex neterminat”.

La căsătorie, sexul fiecăruia dintre viitorii soţi se stabileşte de către delegatul de stare civilă pe baza menţiunilor în actele de identitate ale acestora, adică a certificatului de naştere sau a buletinului de identitate, care au o rubrică specială în acest sens, anexate la declaraţia de căsătorie.  

O problemă aparte în materia diferenţei de sex la căsătorie o reprezintă transsexualismul[10].

După cum este cunoscut, la naştere se întocmeşte un act constatator în care, pe lângă alte date se indică şi sexul nou-născutului. Sexul este indicat în registrele de stare civilă şi trecut în actul de naştere a persoanei, şi, de regulă, rămâne acelaşi şi neschimbat toată viaţa.

Apartenenţa la un anumit sex este o problemă complexă, care cuprinde nu numai aspecte de ordin anatomic şi genetic, ci şi elemente de ordin psihologic. Nu sunt rare situaţiile când între aceste elemente nu există concordanţă, astfel că din punct de vedere anatomic şi genetic o persoană aparţine unui sex, iar din punct de vedere psihologic, celuilalt. Am putea asista la dorinţa schimbării de către persoană a anatomiei sexuale în conformitate cu cea a sexului căruia consideră că-i aparţine din punct de vedere psihologic[11]. În literatura de specialitate aceste persoane au fost denumite transsexuali.

Transsexualismul, denumit şi „metamorfoză sexuală paranoică”[12], este o tulburare de identitate a individului care se caracterizează prin manifestarea dorinţei de apartenenţă la sexul opus anatomic, adică, persoana este convinsă că aparţine sexului opus. Pentru ca subiectul aflat în atare situaţie să-şi dobândească armonia fizică şi psihică şi pentru a stinge acest conflict dintre sexul fizic şi cel psihic, este nevoie de o intervenţie medicală. Urmare a acestei intervenţii apar şi o serie de consecinţe juridice, astfel că va fi necesară o schimbare a identităţii civile a subiectului, modificare care urmează a fi înregistrată în actele de stare civilă.

Schimbarea sexului persoanei în actele de stare civilă cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt nu cunoaşte o procedură specială în legislaţia Republicii Moldova, lucru care ridică anumite probleme de ordin practic. Modificările care intervin în actele de stare civilă legate de schimbarea sexului persoanei se realizează în conformitate cu dispoziţiile art.66 alin.2 lit.c) al Legii privind actele de stare civilă[13] şi cu dispoziţiile cuprinse în punctul 204 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă[14].

Astfel, art.66 alin.2 lit.c) al Legii prevede: „Oficiul  stare civilă soluţionează cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, dacă nu există litigii între persoanele interesate, în cazurile când: c) solicitantul rectificării prezintă un act oficial cu privire la schimbarea sexului său”.

În Republica Moldova, corecția sexului în acte este posibilă în baza diagnosticului „transsexualism (formă nucleară)” stabilit de către o instituţie medicală după o examinare psihiatrică profundă și detaliată[15] care eliberează un certificat de schimbare a sexului fără necesitatea intervenţiilor chirurgicale, iar schimbarea sexului apare ca rezultat al tratamentului hormonal la care sunt supuse aceste persoane.

Din punctul nostru de vedere, este o abordare uşor eronată a acestei situaţii de către instanţele judecătoreşti din Moldova, or, din frica de a nu intra „în gura” presei şi a ONG-urilor care apără interesele minorităţilor sexuale, acestea s-au grăbit să încuviinţeze schimbarea sexului unor persoane doar în acte, în lipsa unei intervenţii chirurgicale care să le schimbe şi sexul anatomic.

În speţă, Curtea de Apel Chişinău a emis o hotărâre prin care a permis persoanelor transgen să-şi modifice certificatul de naştere, în care să se indice sexul dorit de acestea[16]. Tot în materia dată, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a elaborat Recomandarea nr.16 „Privind procedura de examinare a cererilor ce ţin de rectificarea actelor stării civile ca urmare a schimbării sexului”[17], prin care recomandă instanţelor judecătoreşti, în caz de refuz, să oblige organele de stare civilă să admită cererile de schimbare a sexului în certificatul de naştere a solicitantului, ca urmare a stabilirii acestui fapt, adică a schimbării sexului, în baza concluziilor medicale.

Nu putem împărtăşi acest punct de vedere deoarece considerăm că, în atare cazuri, ar fi obligatorie şi schimbarea pe cale chirurgicală a sexului individului, după cum prevede legislaţia altor ţări[18], iar argumentele gen „că e vorba de o procedură costisitoare, necesitând o perioadă îndelungată de reabilitare şi că nu toate tipurile de operaţii chirurgicale sunt accesibile pe teritoriul Republicii Moldova” nu sunt pertinente, în opinia noastră. În Republica Moldova, de exemplu, nu există posibilitatea efectuării multor tipuri de operaţii de transplant de organe sau ţesuturi, dar aceasta nu împiedică invitarea medicilor transplantologi din străinătate pentru a efectua aceste intervenţii în ţară, împreună cu specialiştii din Moldova, chiar dacă persoanele supuse intervenţiilor date suportă riscuri şi costuri deosebit de mari. De asemenea, în anumite situaţii, cetăţenii moldoveni se deplasează peste hotare pentru a fi supuşi unor intervenţii chirurgicale complicate care nu pot fi efectuate, deocamdată, de către specialiştii moldoveni în instituţiile medicale din ţară.

Schimbarea sexului doar în actele de stare civilă fără schimbarea anatomiei sexuale vine în disonanţă cu reglementările similare în materie din majoritatea ţărilor europene[19], unde pentru a obţine schimbarea sexului în actele de stare civilă trebuie să se pronunţe o instanţă de judecată după ce individul suportă o intervenţie chirurgicală.

Constatăm, deci, că în majoritatea ţărilor care reglementează această procedură, decizia de schimbare a sexului se ia de către o instanţă de judecată.

În Republica Moldova, o asemenea decizie se ia de către o instituţie medicală care stabileşte diagnoza „transsexualism nuclear” şi atestă schimbarea sexului individului ca rezultat al tratamentului nuclear. Persoanelor cărora le-a fost pusă această diagnoză li se eliberează „documente oficiale privind diagnoza transsexualismului nuclear şi schimbarea sexului, ca rezultat al tratamentului nuclear” pentru a fi prezentate Oficiul Stării Civile competent, care urmează să facă „modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, dacă nu există litigii între persoanele interesate”[20]

Magistraţii CSJ consideră că este vorba despre „modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă” ca urmare a unui fapt care deja a avut loc. Adică prin „prezentarea actului oficial cu privire la schimbarea sexului său”, pentru rectificarea numelui si/sau a prenumelui în legătură cu schimbarea sexului, se are în vedere prezentarea actului de stare civilă (extrasului) sau a certificatului de naştere care deja confirmă schimbarea sexului[21]. Însă, dacă interpretăm în acest sens dispoziţiile art.62 alin.2 din Lege, nu este clar cum persoana care doreşte modificarea stării civile a obţinut „actul de stare civilă (extrasul) sau certificatul de naştere ce confirmă schimbarea sexului”, or norme legale care ar reglementa această procedură nu există. De aici şi concluzia că, instituţia medicală care stabileşte diagnoza „transsexualism nuclear” şi atestă schimbarea sexului individului ca rezultat al tratamentului nuclear este cea care decide acest lucru. Oficiilor de Stare Civilă nu le rămâne decât să efectueze modificările în actele de stare civilă (certificatul de naştere) cu privire la schimbarea sexului şi a prenumelui solicitantului, iar în caz de refuz, solicitanţii au dreptul să se adreseze instanţelor de judecată pentru a contesta în instanţa de contencios administrativ decizia autorităţii date.

Constatăm, de asemenea, că în art.66 alin.2 lit.c) din Lege eronat se utilizează termenul „rectificare” a actelor de stare civilă, or, în această situaţie, suntem în prezenţa „modificării” acestora[22]. Rectificarea actelor de stare civilă are loc în situaţiile în care în acestea se atestă  inexactităţi, rubrici necompletate, abrevieri sau greşeli ortografice, lipsa unor date sau, la întocmirea actului de stare civilă, au fost neglijate regulile stabilite pentru înregistrarea actelor respective. În situaţia dată, prin schimbarea sexului apare, practic, o altă persoană şi nu este vorba de rectificarea unei erori, ci de modificarea actelor de stare civilă.

Întrebările care se ridică în continuare în legătură cu transsexualii care au obţinut schimbarea sexului doar în actele de stare civilă, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, sunt următoarele: 

-       va fi valabilă căsătoria încheiată de persoana care îşi schimbă sexul în acte, fără ca să-şi schimbe şi sexul anatomic printr-o intervenţie chirurgicală, cu o persoană de alt sex?

-       poate încheia o căsătorie persoana care îşi schimbă sexul în acte, fără ca să-şi schimbe şi sexul anatomic printr-o intervenţie chirurgicală, cu o persoană de acelaşi sex?

-       se încalcă sau nu condiţia diferenţei de sex la căsătorie în situaţiile arătate mai sus?

-       dacă peste o perioadă de timp cel care şi-a schimbat sexul în acte se răzgândeşte, poate să-şi schimbe sexul înapoi?

-       ce se întâmplă cu căsătoria acestei persoane în cazul în care îşi schimbă sexul înapoi?

Din punct de vedere al dreptului, este valabilă căsătoria transsexualului cu o persoană având sexul corespunzător anatomiei, iar nu imaginaţiei sale[23].

În opinia noastră, pentru ca un transsexual să-şi poată schimba sexul în actele de stare civilă, este obligatorie schimbarea acestuia printr-o intervenţie chirurgicală. Altfel, dacă acesta doreşte să încheie o căsătorie, vom fi în situaţia căsătoriei între persoane de acelaşi sex, lucru interzis expres prin dispoziţiile Constituţiei şi cele ale Codului familiei.

Cum susţin autorii în domeniu, transsexualul care şi-a schimbat sexul prin intervenţie chirurgicală şi schimbarea de sex a fost înregistrată în actele de stare civilă, se poate căsători cu o persoană care are sexul său de origine, trebuind să-i comunice viitorului soţ această împrejurare, sub sancţiunea anulabilităţii căsătoriei date pentru motiv de viciere a consimţământului prin dol[24].

Dacă se schimbă sexul unei persoane deja căsătorite, trebuie văzut, în primul rând, dacă la încheierea căsătorie aceasta nu era o persoană al cărei sex nu era suficient diferenţiat (hermafrodit). În caz de răspuns afirmativ, este vorba de nulitatea absolută a actului respectiv.

În cazul în care se schimbă sexul unuia dintre soţi în timpul căsătoriei şi nu poate interveni sancţiunea nulităţii, aceasta devine caducă, în opinia unor autori, sau încetează la data înregistrării schimbării sexului unuia dintre soţi, opinie susţinută de către alţi autori[25].

Încheierea actului juridic al căsătoriei cu nerespectarea condiţiei diferenţei de sex între viitorii soţi va duce, la nulitatea absolută a respectivei manifestări de voinţă, nulitate care nu poate fi acoperită, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.


* Conf.dr. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, R.Moldova; vpinzari@gmail.com.

[1] În vechiul Cod al căsătoriei şi familiei legiuitorul considera această condiţie atât de evidentă, încât nici nu o menţiona expres, dar, din dispoziţiile Codului rezulta că, se poate încheia căsătoria numai între persoanele de sex diferit, Pînzari, V. DREPTUL FAMILIEI (note de curs), Editura PUB, Bălţi, 2000, p.26.

[2] Art.16 al DUDO prevede: „Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.

Căsătoria nu poate fi încheiata decât cu consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi.

Familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului”.

[3] Art.12 CEDO intitulat „Dreptul la căsătorie” prevede: „Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept”.

[4] Bodoaşcă, T. STUDII DE DREPTUL FAMILIEI, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p.15-20.

[5] A se vedea, în acest sens: Nicolescu, C. JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI CU PRIVIRE LA TITULARII ŞI LIMITELE DREPTULUI LA CĂSĂTORIE ŞI LA ÎNTEMEIEREA UNEI FAMILII. În: Dreptul nr.4/2009, p.108 şi urm.

[6] Art.8 CEDO intitulat „Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie” prevede: „1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”.

[7] Art.14 CEDO intitulat „Interzicerea discriminării”prevede: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”.

[8] Avram, M.DREPT CIVIL. FAMILIA, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, p.6-7;

[9] De exemplu, în Franţa, prin Legea nr 99-944 din 15 noiembrie 1999 (prin care s-a reglementat PACS-ul), a fost introdus în structura Codului civil art.515-8. Potrivit acestui text, concubinajul este definit ca fiind uniunea de fapt, caracterizată prin comunitate de viaţă având un caracter de comunitate şi de stabilitate, între două persoane de sex diferit sau de acelaşi sex, care trăiesc în cuplu. Concubinajul poate să fie sau nu „oficializat” printr-un pact civil de solidaritate (PACS) sau printr-un act notarial (concubinajul notoriu). Oricum, concubinilor nu li se aplică prevederile din materia căsătoriei şi nici cele din materia PACS-ului, dacă nu au încheiat un asemenea contract, Nicolescu, C. REGIMURI MATRIMONIALE CONVENŢIONALE ÎN SISTEMUL NOULUI COD CIVIL ROMÂN – abordare istorică, utilitaristă şi comparativă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p.467-481.

[10] Clasificarea Internaţională a Maladiilor a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, CIM 10/ICD 10, versiunea 2010, prevede transsexualismul la capitolul V, cod F64.0, în categoria tulburărilor identităţii de gen, definindu-l ca dorinţa de a fi acceptat ca persoană aparţinând sexului opus, de regulă, însoţit de sentimentul de disconfort şi nepotrivire cu sexul anatomic şi dorinţa de a suporta o intervenţie chirurgicală şi tratamente hormonale pentru a face corpul să fie în concordanţă cu sexul preferat [citat 30 ian. 2014]. Disponibil: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/ en#/F60-F69 

[11] Tomescu, M. DREPTUL FAMILIEI. PROTECŢIA COPILUIUI, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005, p.23.

[12] Lupşan, G. DREPTUL FAMILIEI, Editura „Junimea”, Iaşi, 2001,p.26.

[13] Legea privind actele de stare civilă Nr.100-XV din 26.04.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr.97-99 (821-829) din 17.08.2001.

[14] Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă Nr. 4 din  21.01.2004// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr.59-61 din 15.04.2005.

[15] În literatura medicală se apreciază că situaţia transsexualilor impune o abordare multidisciplinară, psihiatrică, endocrinologică, sexologică, ginecologică, andrologică, medico-legală şi socială, pentru a putea califica juridic statutul lor.

[16] Curtea de Apel Chişinău a emis în data de 24.05.2012 o hotărâre prin care permite persoanelor transgen să-şi schimbe actele de identitate, şi anume certificatul de naştere, în conformitate cu sexul dorit (femeie sau bărbat). Argumentele aduse de reprezentanţii GENDERDOC-M în instanţa de judecată au fost următoarele: „Intervenţia chirurgicală este un pas opţional în procesul de tranziţie de gen şi, după cum confirmă şi Ministerul Sănătăţii, e vorba de o procedură costisitoare, necesitând o perioadă îndelungată de reabilitare. Plus de asta, nu toate tipurile de operaţii chirurgicale sunt accesibile pe teritoriul Republicii Moldova [on-line], [citat 30.01.2014]. Disponibil:      http://www.lgbt.md/rom/story.php?sid=686

[17] Recomandarea CSJ nr. 16 Privind procedura de examinare a cererilor ce ţin de rectificarea actelor stării civile ca urmare a schimbării sexului [on-line]. Chişinău, 01.11.2011, [citat 30.01.2014]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ db_rec_csj.php

[18] Cu privire la procedura de schimbare a sexului în diferite ţări, a se vedea Ciucă, A. TRANSSEXUALISMUL ÎN CONTEXTUL DREPTURILOR OMULUI. În: Revista Română de bioetică [on-line] 2006, Vol.4 No.2 [citat 30.01.2014]. Disponibil: http://www.bioetica.ro/index.php/arhiva-bioetica/article/view/430/610. Astfel, Austria a admis încă din 1981 că ofiţerul stării civile poate răspunde favorabil unei cereri de schimbare a statusului marital al unui transsexual, doar după ce acesta a fost supus unei intervenţii chirurgicale ireversibile de schimbare a sexului. Curtea Supremă a Poloniei, după ce a admis în 1988 cererea unui transsexual, a recunoscut la 22 martie 1991 că, în urma intervenţiei chirurgicale, transsexualul trebuie să aibă posibilitatea de a obţine modificarea stării civile. În Elveția, tară care recunoaşte încă din 1988 fenomenul transsexual, schimbarea juridică de sex este admisă după efectuarea expertizei medicale şi a intervenţiei chirurgicale. În Franţa, Ordinul National al Medicilor recomandă o atenţie deosebită înainte de a răspunde cererilor transsexualilor: în Buletinul său din iulie 1983, se preconiza o observaţie clinică efectuată de către practicieni competenţi, cu respectarea unei perioade de probă de cel puţin unul sau doi ani, comportând o psihoterapie de susţinere, ca şi o expertiză psihiatrică şi chirurgicală. Securitatea Socială asigura cheltuielile inerente diagnosticului şi tratamentului. Consiliul Departamental al Ordinului Medicilor este informat de orice decizie printr-un protocol în care figurează iniţialele pacientului, data intervenţiei chirurgicale şi semnăturile a trei medici: psihiatru, chirurg şi endocrinolog. În ceea ce priveşte modificarea de stare civilă, începând cu 11 decembrie 1992, Curtea de Casaţie a devenit favorabilă cererii transsexualilor. Exemplele pot continua.

[19] A se vedea, Ciucă, A. op.cit.

[20] Recomandarea CSJ nr. 16 Privind procedura de examinare a cererilor ce ţin de rectificarea actelor stării civile ca urmare a schimbării sexului [on-line]. Chişinău, 01.11.2011, [citat 30.01.2014]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/ db_rec_csj.php

[21] „Conform art. 66 alin. (2) lit. c) din Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2001, Oficiul stare civilă soluţionează cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, dacă nu există litigii între persoanele interesate, în cazurile când solicitantul rectificării prezintă un act oficial cu privire la schimbarea sexului său.

Punctul 204 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă nr. 4 din 21.01.2001 prevede că cererea de modificare, completare sau rectificare a actului de sare civilă se depune la Oficiul stare civilă de unde îşi are domiciliu solicitantul sau la Oficiul stare civilă care deţine actul respectiv. În cazul rectificării numelui si/sau prenumelui, în legătură cu schimbarea sexului, cererea poate fi depusă si la Oficiul stare civilă pe a cărui rază se află instituţia medicală care a eliberat certificatul de schimbare a sexului”, Ibidem.

[22] În ipoteza unor persoane cu anumite tulburări sau care au sexul incert, sau ulterior înregistrării sexului au loc modificări importante pe planul sexualizării, adică în situaţia intersexualizării – care este o formă a tulburărilor de sexualizare – şi a transsexualizării – care este o formă a tulburărilor de sexualizare psihologice -, se consideră că este admisibilă acţiunea în stabilirea exactă a sexului ori acţiunea în schimbarea sexului, care sunt acţiuni de stat, nu de rectificare a înregistrării în actele de stare civilă, deoarece nu este vorba de o eroare cu privire la sexul înregistrat, modificarea sexului intervenind ulterior înregistrării, Ciorbea, V. „PROBLEME JURIDICE PRIVIND STABILIREA ŞI SCHIMBAREA STĂRII CIVILE A PERSOANEI ÎN SITUAŢII SPECIALE”, în Studii şi cercetări juridice (I), nr.3, 1987, p.236-242 şi în Studii şi cercetări juridice (II), nr.4, 1987, p.337-341, citat de Chelaru, I. op.cit., p.59.

[23] Lupşan, G. DREPTUL FAMILIEI (note de curs), Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1996, p.26;

[24] Florian, E. DREPTUL FAMILIEI, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.31.

[25] Avram, M. op.cit., p.43;


« Back